top of page

PRAKTISCH

▪ Het gehuurde springkasteel wordt voor U opgesteld voor een duur van 09.00 u tot 21.00 u. Het naar wens later afhalen van het springkasteel kan mits overeenkomst.

▪ Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 25 euro aangerekend.

▪ Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier (vb. : ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken).

▪ Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 ampère te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).

▪ Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt…) het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.

▪ Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden mag U het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen (niet opgeblazen kasteel tijdens regen = borg wordt aangerekend).

▪ Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !

▪ Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! ! !

▪ Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

▪ Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.

▪ Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.

▪ Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

▪ Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdsstip van het defect aan ons te bevestigen (telefoon nummers zie ommezijde onderaan). Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de firma BLINK² zal U enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan U doorgerekend indien het defect te wijten is aan door U aangebrachte schade.

▪ Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.

▪ De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

▪ De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

▪ De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

▪ Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.

▪ In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

▪ Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.

Springkastelen zijn ontworpen voor kinderen en dus niet voor volwassenen…

bottom of page